• English
 • български
 • Nederlands
 • Portuguese
 • España
 • Italy
 • Česky


За нас

Консорциумът се състои от 7 организации от 6 европейски държави (CZ, CZ, NL, BG, ES, IT и PT). Всички партньори по проекта имат опит в европейски проекти, развиване и управление на малък бизнес и прилагане на новъведения в областта на методологията на професионалното обучение и образование.


Opening of the project in Kromeriz - Czech Republic Third project meeting in Porto Second meeting in Sofia The fourth meeting in Milan. The final meeting and conference in Granada
 • Euroface Consulting е консултантски и обучителен център, който насърчава връзките между образователния и производствения сектори на регионално и отчасти международно ниво. Основни предимства на фирмата са умения да управлява човешки ресурси и използването на информационни и комуникационни технологии, които подкрепят приобщаването и равнопоставеността, и най-вече приложения с отворен код и безплатни, интернет-базирани ресурси. Euroface е посветен на работа за намаляване на пречките за влизане в образованието и на пазара на труда чрез намаляване на разходите за обучение и квалификация, действа и като посредник за трансфер на иновации и има богат опит в европейски проекти.

 • PrimMat е професионално училище със специалности, обхващащи областта на компютърните науки. Преподавателите от "PrimMat" бяха обучени и акредитирани за оценка на учениците въз основа на сравняване на напредъка в уменията на учениците с целите на обучението, определени според ЕКР (Европейска квалификационна рамка). PrimMat е готово да включи учители и ученици в дейностите по проекта и да споделя опита с други училища и организации в Чешката република.

 • AGIFODENT ASSOCIATION е организация с нестопанска цел, основана в края на 2002 г., в Гранада, с цел да информира, подготвя, участва и обучава всички потребители и институции по въпросите на европейските образователни програми. Нашата организация дефинира своите цели по отношение на социални и образователни потребности, като техните насоки се определят в следните дейности: култура, образование, плурализъм, права, мобилност, екологични и социални проблеми.

 • PRO WORK насърчава кариерното развитие на хора, които са (значително) отдалечени от пазара на труда, квалифицирани работници и други, които се нуждаят от подготовка, обучение и консултиране в широк кръг от сектори и теми, национални и международни. PRO WORK работи в сектори като ИКТ, устойчивост, околна среда, икономика, здравеопазване и технологии, свързани със защитена заетост, предприемачество, развитие на таланти в младежи, безработица и пропастта между поколенията. Проектите, в които PRO WORK участва, варират от такива на национално до такива на международно ниво и се различават по брой участващи страни, видове партньори, структура, сътрудничество, предмет и цел. В крайна сметка всички проекти се съсредоточават върху така наречената "Корпоративна социална отговорност", тъй като общото между тях е, че подобряват качеството на живот в много области.

 • DLEARN е асоциация с нестопанска цел със седалище в Милано, Италия. Тя има за цел да преодолее предизвикателствата, предизвикани от цифровата трансформация по отношение на несъответствията в цифровите умения и възможностите за обучение в тази област. Мрежата се роди по инициатива на 25 различни организации от цяла Европа, които работят в областта на образованието и дигиталното учене на различни нива. DLEARN и нейните членове участват в много транснационални инициативи за насърчаване на цифровото обучение и цифрови умения както на европейско, така и на местно ниво. DLEARN работи главно чрез своите работни групи, които непрекъснато наблюдават, анализират и популяризират последните новости по отношение на дигиталното обучение и умения.

 • SPI-SOCIEDADE PORTUGUESA DE INOVACAO е консултантска фирма, създадена през 1997 г. като активен център на национални и международни мрежи, свързани с иновационния сектор, с мисия да управлява проекти, които насърчават иновациите и насърчават международните възможности. В изпълнение на своята мисия SPI е развила компетенции в няколко различни области, които включват: разработване на стратегии и политически диалог, разпространение, обучение и оценка на потребностите от обучение, и оценка на програми, и проекти, осигурени от постоянния персонал, разположен в Португалия, Испания, Брюксел, и Съединените щати. Освен това SPI е асоцииран член на Европейската мрежа за бизнес и иновации, и има широка мрежа от контакти с различни видове участници в научноизследователската и развойна дейност, и иновациите в Европа, и извън нея.

 • Националният учебен център (NTC) е частна образователна организация за обучение в областта на иновациите в София, България. NTC е основан през 1999 г. През 2004 г. NTC получи лиценз от Министерството на образованието за основното си обучително звено – Колеж по мениджмънт „Адам Смит“ (https://www.adamsmith.bg). NTC стартира първия си европейски проект през 2003 г. и непрекъснато повишава компетентността на екипа си в областта на стратегическите рамки на ЕС, политиките и програмите в областта на професионалното образование и обучение: професионални анализи на базата на компетенции, обучение и оценка, изграждане на учебни планове, персонализирани програми за обучение, качество в образованието и обучението, бизнес моделиране и бизнес симулации, обучение, кредитни и трансферни системи, признаване на предишно обучение, ИКТ в обучението и образованието, подкрепа за предприемачи и стартиращи фирми, зелени предприятия и зелена икономика, и включване в образованието и обучението на хората с увреждания, обучение за лица със (значително) разстояние от пазара на труда.